سفارشات به صورت آنی انجام میشود؟

بله، کلیه سفارشات مطابق با نام محصول به صورت آنی انجام میشود.

امکان لغو سفارشات وجود دارد؟

با توجه به اینکه سفارشات به صورت آنی انجام میشود و توسط سیستم ثبت میگردد امکان بازگشت یا لغو سفارش وجود ندارد. و تنها زمانی عودت وجه و بازگشت و کنسلی سفارش انجام میشود که از سمت پروایدر امکان انجام آن به هر دلیلی نباشد (لینک اشتباه یا ...)